Harmonogram vývoz smetí

Obec Svätý Peter vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a následne Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu a uzatvoreniu nájomnej zmluvy nehnuteľného majetku obce.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o zámere na prevod nehnuteľného majetku obce Svätý Peter z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zámer 1

Zámer 2

Zámer 3

Zámer 4

Zámer 5

Zámer 6

Zámer 7

Zámer 8

Zámer 9

 

Zámer na prevod nehnuteľného majetku obce Svätý Peter z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zámer

Oznam - Zisťovania o financiách a spotrebe domácnosti 2017

 

Oznam

Oznámenie o zámere Obce Svätý Peter predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce formou priameho predaja

 

Oznámenie (parc. reg. ˝C˝ č. 6618, ENVIN spol. s.r.o.)

Oznámenie (parc. reg. ˝C˝ č. 7002, Arpád Nyul) 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli