Harmonogram vývoz smetí

Všeobecne záväzné nariadenia obce Svätý Peter

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Svätý Peter
 

 

 

Dátum

Názov

Číslo

VZN download

  01.02.2021 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 1/2021
  01.02.2021 Príloha č. 1: Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Svätý Peter 1/2021
  01.02.2021 Príloha č. 2: Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce Svätý Peter 1/2021
  16.12.2020 Dodatok č. 1 4/2019
  01.04.2019 Dodatok č.1 4/2015
  01.01.2020 Dodatok č.1 2/2016
  01.01.2020 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4/2019
  13.11.2019

O užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Svätý Peter

3/2019
  14.11.2019

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky ÚPN-O Svätý Peter a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Peter č. 1/2009, ktprým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Svätý Peter

2/2019
 

 

 

 

13.08.2019

 

 

 

Ktorým sa  určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a spôsob úhrady v zariadeniach školského stravovania a výška úhrady za prenájom priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. 1/2019
 

29.12.2016

O sume úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, spôsobe jej určenia a platenia

2/2016

 

07.12.2016

O sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

1/2016

  14.01.2016

O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Svätý Peter počas volebnej kampane

5/2015

 

15.12.2015

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Svätý Peter

4/2015

 

15.12.2015

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3/2015

 

16.02.2015

Program odpadového hospodárstva obce do roku 2015

1/2015

 

31.12.2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2014

 

28.02.2014

O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území Obce Svätý Peter

1/2014

 

26.11.2012

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zrušené)

2012

 

03.09.2012

O  zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,  prevádzky a údržby  nájomných  bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania  

2/2012

 

03.09.2012

O vedení obecnej kroniky 

1/2012

 

17.01.2011

O  pravidlách  času  predaja a  času prevádzky služieb na
území obce Svätý Peter

 

 

03.09.2012

„Podmienky a kritériá prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Svätý Peter“          

2/2011

 

 

20.09.2012

„Podmienky a kritériá prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Svätý Peter“ dodatok č.1

2/2011

 

04.02.2011

O určrní  výšky dotácie  na  prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, poslucháča  jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Svätý Peter

1/2011

 

15.12.2010

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

03/2010

 

 

01.12.2011

Dodatok č.1

03/2010

 

15.12.2010

O poskytovaní sociálnych služieb na území obce Svätý Peter

2/2010

 

07.09.2009

O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

02/2009

 

10.03.2009

O vyhlásení záväzných častí spoločného územného plánu obcí

1/2009

 

10.11.2008

Ktorým sa určuje školský obvod pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Peter

3/2008

 

10.11.2008

Ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady prípevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole, výška príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského  klubu detí, výška príspevku  na čiastočnú  úhradu nákladov a spôsob úhrady v zariadeniach  školského  stavovania  a výška  úhrady za prenájom  priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovo-vzdelávací proces.

2/2008 - Zrušené

(platné 1/2019)

 

13.03.2013

Dodatok č. 2

2/2008 - Zrušené

(platné 1/2019)

 

15.08.2011

Dodatok č. 1

2/2008 - Zrušené

(platné 1/2019)

 

16.05.2008

Podmienky prideľovania  nájomných bytov vo vlastníctve obce Svätý Peter

1/2008

 

03.01.2007

Podmienky prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Svätý Peter

1/2007

 

24.08.2006

O nakladní  s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Svätý Peter

4/2006

 

 

04.04.2006

O niktorých podmienkach držania psov

2/2006

 

04.04.2006

O poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce Svätý Peter

1/2006

 

02.02.2005

O zásadách kontrolnej činnosti v podmienkach obecnej samospávy obce Svätý Peter

01/2005

 

09.09.2004

O rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhrade za poskytované služby sociálnou agentúrou Svätý Peter n.o.

3/2004

 

 

16.07.2003

 Nariadenie obecného zastupiteľstva o zásadách hospodárenia s majetkom obce Svätý Peter

2/2003

 

16.05.2002

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

4/2002

 

06.05.2002

O pravidlách ponukového konania pri predaji a prenájme nehnuteľností a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Svätý Peter

3/2002

 

06.05.2002

O predaji a prenájme pozemkov a stavieb vo vlastníctve obce Svätý Peter

2/2002


     


Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text